De EchoFysio
Inzicht, door te kijken.


Neem contact op met De EchoFysio

Wil jij eindelijk weten waar je klachten vandaan komen én een effectieve behandeling? Maak een afspraak met De EchoFysio. Bel 06-24227095 of vul het contactformulier in.


Adres

De EchoFysio is werkzaam op 2 locaties in het Westland. Bij beide locaties is voldoende gratis parkeergelegenheid en in beide panden is een lift aanwezig.

 

Locatie Naaldwijk

JPT Body & Mind

Smederijstraat 24

2671 BV Naaldwijk

Locatie 's-Gravenzande

Plein van Welzijn

Marktplein 5

2691 BV 's-Gravenzande


Afspraak gemaakt? Vul je locatie in en plan direct je route naar De EchoFysio.


De EchoFysio | 06-24227095 | info@de-echofysio.nl | KvK 72357320 | Vestigingsnr. 000040471403 | Dokter Diamantlaan 86 | 3151 MB | Hoek van Holland


Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De EchoFysio met zorg samengesteld. Echter, voor de juistheid en volledigheid daarvan, kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie op deze internetsite kan op ieder moment, zonder verdere aankondiging, worden gewijzigd. 

De EchoFysio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Aan de, met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens, tot stand gekomen berekeningen, kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel De EchoFysio alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De EchoFysio niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door De EchoFysio worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De EchoFysio uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De EchoFysio worden onderhouden, wordt afgewezen.

De EchoFysio, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken en grafisch materiaal.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van De EchoFysio.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, stem je in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.  

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;

 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en De EchoFysio met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;

 3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;

 4. Bevestiging behandelovereenkomst: mondeling akkoord over het uit te voeren echografisch onderzoek of de EPTE-behandeling;

 5. Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten, dit direct verbonden aan EPTE;

 6. De EchoFysio: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 72357320.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de EchoFysio en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;

 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;

 3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;

 4. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website, raadplegen;

 5. De EchoFysio is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

 1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;

 2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;

 3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;

 2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;

 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;

 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;

  5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt

 1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;

 2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;

 3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren en ten minste bij aanvang van de eerste behandeling een identiteitsbewijs overhandigen ter controle van de persoonsgegevens;

 4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afzeggingen kunnen telefonisch, of door inspreken van het antwoordapparaat, of per e-mail gecommuniceerd worden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht;

 5. Het is bij de patiënt bekend dat hij of zij niet meer dan 1 behandeling op dezelfde dag mag ondergaan door een paramedicus. Dit geldt zowel voor verschillende behandelaars, ook als deze in een andere praktijk zijn uitgevoerd, als voor verschillende behandelindicaties. Ondergaat u toch meer dan 1 behandeling op dezelfde dag dan zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u zelf in rekening te brengen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en De EchoFysio;
 2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
 3. De declaratie voor verzekerde zorg wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. Mocht de zorgverzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot (volledige) betaling, dan is de patiënt aan wie de zorg is verleend c.q. de patiënt in wiens opdracht de zorg is verleend gehouden de factuur zelf te betalen;
 4. Niet verzekerde zorg wordt rechtstreeks in rekening gebracht bij de patiënt op basis van een factuur;
 5. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt;
 6. Betaling voor de diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het De EchoFysio vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd;
 7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buiengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt; 
 8. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegen door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 7. Kwaliteit

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Keurmerk fysiotherapie en in het B.I.G.-register.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De EchoFysio is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen of goederen van haar patiënten of cliënten.
 2. De EchoFysio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 3. De EchoFysio is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart De EchoFysio tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door De EchoFysio ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 5. De EchoFysio is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 6. Overigens is iedere aansprakelijkheid van De EchoFysio voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van De EchoFysio te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;

 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van De EchoFysio strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van De EchoFysio;

 8. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;

 9. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan De EchoFysio. is betaald, met een maximum van € 1.000,00;

 10. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart De EchoFysio tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door De EchoFysio ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. Privacy

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie-richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens en AVG;

 2. Ons Privacybeleid is op de website terug te lezen.


Artikel 10. Klachten- en geschillenregeling

 1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. 
 2. De EchoFysio. neemt deel aan de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

 2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de patiënt gesloten overeenkomsten;

 3. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 januari 2019 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die De EchoFysio uitvoert en/of levert.


Privacybeleid

De EchoFysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De EchoFysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De EchoFysio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via 06-24227095 of info@de-echofysio.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De EchoFysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of het sport abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De EchoFysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Gezondheidsgegevens;

 • Verzekeringsgegevens;

 • BSN;

 • ID of paspoortnummer;

 • E-mailadres

 • Naam huisarts en/of verwijzer

Uw persoonsgegevens worden door De EchoFysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door De EchoFysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De EchoFysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoon;

 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door De EchoFysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door De EchoFysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De EchoFysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door De EchoFysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder, lobbycontact en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door De EchoFysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De EchoFysio de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Woonplaats;

 • AGB-nummer;

 • BIG-nummer;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Geboorteplaats;

 • Salarisgegevens;

 • Kopie ID;

 • BSN-nummer;

 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door De EchoFysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een overeenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;

 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De EchoFysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens De EchoFysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op via 06-24227095 of info@de-echofysio.nl.